Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy Lukács-Aleva Zsuzsanna egyéni vállalkozó (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Vasvári Pál tér 12. 1/2., adószám: 69919619-1-25) (továbbiakban: Adatkezelő) ismertesse Önnel a kozmetikai kezelések és sminktetoválások kapcsán kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR) előírásainak és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

Lukács-Aleva Zsuzsanna adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett adatkezelései tekintetében. Adatkezelő elérhetőségei: telefonszám: +36 30 591 5619, honlap: https://oazisszepsegszalon.hu, facebook-messenger.

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaira.

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése merül fel, kérjük, vegye fel velem a kapcsolatot az alevazs79@gmail.com e-mail címen.

 

Fogalmak

A személyes adatok 

Személyes adatnak minősül bármilyen adat, amely Önnel kapcsolatba hozható, Ön azáltal beazonosíthatóvá válik.

Adatkezelő

Adatkezelő az, aki a személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés célját és eszközeit, és adatkezelést végez.

Érintett

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép.

Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásával megadott adatok alapján időpont egyeztetés és változás esetén felvegye a kapcsolatot az Érintettel.

Az Érintett által önként megadott egészségügyi információk alapján kozmetikai kezelések és sminktetoválás meghatározása és elvégzése, illetve azok hatásának utókövetése.

 

A kezelt adatok köre

Az Adatkezelő nyilvántartja Önről vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, lakcímét, levelezési címét, tartózkodási címét, telefonszámát.

Kozmetikai kezelésekhez és sminktetováláshoz szükséges születési dátum, egészségügyi adatok, egyéb elektronikus képek.

 

Az adatok forrása

Az adatai eljuthatnak az Adatkezelőhöz telefonon a +36 30 591 5619 telefonszámon, elektronikusan az alevazs79@gmail.com e-mail címen keresztül, facebookon, messengeren az Oázis arc és testkezelő szalon közösségi oldalán, illetve személyes bejelentkezés révén.

 

Az adatokhoz hozzáférés, tárolás

Az Adatokat kizárólag az Adatkezelő használja fel. Adatkezelő az időpont egyeztetéssel és változtatással kapcsolatos adatokat előjegyzési naplójában, illetve saját elektronikus rendszereiben tárolja.

Kozmetikai kezelésekhez szükséges egészségügyi adatokat a bőregészség felmérő kérdőívein, valamint sminktetováláshoz is az Érintettek által kitöltött beleegyező nyilatkozatain tárolja.

 

Az adatkezelés tartama

Az adatokat az Adatkezelő a beérkezésüktől számított 1 évig tárolja. Az adatkezelés meghosszabbítása az Ön hozzájárulása alapján történik.

 

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelése az Ön hozzájárulásán alapul, amelyet adatai megadásával biztosított az Adatkezelő számára. Tájékoztatjuk, hogy az adatok feldolgozása, kezelése kizárólag az Ön elérése és megfelelő kezelése céljából történik.

 

Az adatok bizalmassága és biztonsága

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő intézkedést.

 

Az Önt megillető jogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján az alevazs79@gmail.com email-címen érvényesítheti az Önt megillető jogokat, amely alapján – a jogszabályban megjelölt keretek között -:

 1. hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
 2. tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartam) illetően; (15. cikk)
 3. bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk (3))
 4. kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
 5. kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk)
 6. kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk)
 7. kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
 8. tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

 

Promóciók, nyereményjátékok

Promóciós nyereményjáték alatt mindazokat a promóciós célú tartalmakat értem, amelyek során a szervező a résztvevő részére valamilyen anyagi és eszmei, vagy csak eszmei értékkel bíró juttatást nyújt.

Amennyiben a nyereményjátékokban való részvétel tét befizetésével vagy vásárlással van összekapcsolva, a játék szerencsejátéknak minősül, amely szabályos lebonyolítását a szervező köteles biztosítani.

Amennyiben az Adatkezelő vásárlással összekapcsolt vagy egyéb nyereményjátékot szervez, abban az esetben külön szabályzatban köteles az adott játékra vonatkozó különös adatvédelmi és egyéb tájékoztatások megadására és hozzájárulások beszerzésére.

Az Adatkezelő tevékenysége keretében többféle céllal is szervezhet promóciós és egyéb nyereményjátékokat, azonban abból eredően, hogy a résztvevő a regisztrációt követően vesz-e részt a játékban, avagy közösségi szolgáltatói (pl. Facebook) azonosítók használatával lép-e be a rendszerbe, nem feltétlenül és nem minden esetben kerül sor Személyes adat kezelésére az Adatkezelő által.

 1. Amennyiben a promóciós nyereményjáték személyes adatokat érint, az Adatkezelő a részvétel során megadásra kerülő személyes adatok kezelése érdekében köteles beszerezni a résztvevő önkéntes hozzájárulását.
 2. Amennyiben a promóciós nyereményjáték személyes adatokat nem érint, az Adatkezelő eljárására az alábbiak vonatkoznak.

Az Adatkezelő rendszere a promóciós nyereményjátékban résztvevő számítógépére cookie-t helyez el annak kizárása érdekében, hogy ugyanaz a résztvevő ne tudjon a játékban többször részt venni. Ez a cookie a résztvevő által használt böngésző azonosítóját (Browser ID) rögzíti. Az Adatkezelés jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő jogos érdeke. Természetes személy érintett önmagában e cookie alapján nem azonosítható.

Előfordulhat, hogy egy adott promóciós nyereményjátékkal kapcsolatosan Ön az Adatkezelő rendelkezésére bocsát képet (fotó, video), és hangfelvételeket (a továbbiakban: „Felvételek”), az adott nyereményjáték szabályzatában meghatározott céllal, és/vagy kifejezetten abból a célból, hogy a Felvételeket az adatkezelő a honlapján közzétegye.

Tájékoztatom Önt arról, hogy a Felvételek a személyes adatok körébe tartoznak, emellett a képmáshoz, hangfelvételhez való jog, a 2013. évi V. törvény, a polgári törvénykönyv által is védett jog, miszerint kép-, és vagy hangfelvétel csak az érintett hozzájárulása esetén használható fel.

Tájékoztatom Önt arról, hogy a Felvételek Adatkezelő rendelkezésére bocsátása, vagy adatkezelő honlapjaira való feltöltése egyben a személyes képmás és/vagy hangfelvétel közzétételéhez, felhasználáshoz, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulásnak tekintem. Amennyiben a Felvételeken Önön kívül más személyek képmása és/vagy hangfelvétele is megtalálható, Ön, mint a Felvétel rendelkezésre bocsátója szavatol azért, hogy a Felvétellel érintett minden személy Önnek, mint a Felvétel rendelkezésre bocsátójának megadta a közzétételre, adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását.

A rendelkezésre bocsátott Felvételeket, mint személyes adatot, az adott nyereményjátékkal összhangban kezeli az Adatkezelő, az ott meghatározott alapon, módon, céllal és időpontig.

 

Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidensről az Adatkezelőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell az érintettet (akkor is, ha az annak ellenére következik be, hogy jogszerűen járt el – tehát véletlen az eset).

 

Panaszkezelés

Az adatkezelés célja: Az adatkezelési folyamat az ügyfélpanaszok, szavatossági, jótállási, fogyasztóvédelmi ügyek kivizsgálása, elbírálása érdekében történik. Amennyiben Ön ilyen eljárás lefolytatásáért fordult hozzám, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.  

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet a hozzánk forduláskor ad meg.

A kezelt adatok köre: az Ön által megadott vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakóhely, a vásárlás vagy termékre vonatkozó információ, a megkeresés tartalma, bejelentésének időpontját, elbírálásának jellege, eredménye.

 Az adatok törlésének határideje: A panaszokat, kéréseket, a fogyasztóvédelemről szóló törvény 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján az ügy lezárását követő 5 év vége. A megkeresés, panasz, kérés megfelelő kivizsgálása céljából az adatokat szakértő tanácsadó szerződéses partner számára az Adatkezelő átadhatja.

Kapcsolat

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, kéréseivel kérjük, forduljon hozzám az alevazs79@gmail.com e-mail címen.

Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségen válaszolok.

 

Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Röviden

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtök és kezelek.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tárolom. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adok át.

Bárkinek felvilágosítást adok a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeimen.

 

Bevezetés

Lukács-Aleva Zsuzsanna (székhely: 3700 Kazincbarcika, Vasvári Pál tér 12. 1/2, adószám: 69919619-1-25, e-mail cím: alevazs79@gmail.com, telefonszám: +36 30 591 5619) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban á

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 7. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését szabályozza: https://oazisszepsegszalon.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:https://oazisszepsegszalon.hu/adatvedelem

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Értelmező fogalmak

 1. érintett/felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülé

 

Cookie-k (sütik) kezelése

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 2 § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:
 2. a) az adatgyűjtés ténye
 3. b) az érintettek köre
 4. c) az adatgyűjtés célja
 5. d) az adatkezelés időtartama
 6. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye
 7. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése
 8. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 9. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi é
 10. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követé
 11. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
 12. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 13. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintetteknek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 14. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

A Google Analytics alkalmazása

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzésé
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tároló Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Közösségi oldalak

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:
 2. a) az adatgyűjtés ténye,
 3. b) az érintettek köre,
 4. c) az adatgyűjtés célja,
 5. d) az adatkezelés időtartama,
 6. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 7. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismerteté
 8. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilké
 9. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
 10. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsíté
 11. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az é Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
 12. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Egyéb adatkezelések

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelő
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével tö
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátásá
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szüksé

 

Adatbiztonság

 1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmé
 2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (SSL titkosítás), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szüksé
 3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen
 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 1. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 2. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:
 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről,
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáró
 1. A fentiek alapján szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat
 • a jogosult számára rendelkezésre álljon,
 • hitelessége és hitelesítése biztosított,
 • változatlansága igazolható
 1. Adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatikai rendszere véd többek között
 • a számítástechnikai csalás,
 • a kémkedés,
 • a számítógépvírusok,
 • a spam-ek,
 • a hack-ek
 • és egyéb támadások ellen.

 

Az érintettek jogai

 1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjérő
 3. Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 4. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbí
 7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos é A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sé
 11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségérő

 

 Jogorvoslat

 1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 2. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 3. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 4. törvényben meghatározott egyéb esetben.
 5. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájé Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 6. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
 7. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági jogérvényesítés

 1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
 2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessé A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kö
 5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törö Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
 6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkö

 

Kártérítés és sérelemdíj

 1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat kö
 2. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 3. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltam az alábbi jogszabályokra:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről